Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nordiske virkemidler for overføring av godstransport fra veg til sjø og bane

Nordiske virkemidler for overføring av godstransport fra veg til sjø og bane

Forfattere: Christian S. Mjøsund, Daniel Ruben Pinchasik, Stein Erik Grønland, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1706/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2246-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten inneholder analyser av internasjonale godsstrømmer og kartlegging av godsoverføringspotensialer fra veg til sjø og bane for Norges utenrikstransporter. Dagens virkemidler for godsoverføring i de nordiske landene er kartlagt, og effekten av økt virkemiddelbruk for godsoverføring i et Nordisk perspektiv er simulert ved hjelp Nasjonal godsmodell for et sett av framtidsscenarioer. Scenarioet som gir mest godsoverføring fra veg til sjø og bane består av en tiltakspakke der man innfører økte tilskuddsordninger for sjø og bane som gjelder i hele Norden, samt innføring av en økt kilometeravgift på 60 øre på veg i hele Norden. Scenarioet gir en godsoverføring fra veg til sjø og bane på norsk område på ca. 3 millioner tonn, og en reduksjon i transportarbeid for vegtransport på ca. 1,3 milliarder tonnkm, som er en nedgang på 4,2 prosent fra referansescenarioet. Dette tilsvarer en reduksjon i CO2-utslipp fra godstransporten på rundt 3 prosent i 2030.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger