Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Næringsdrift og lokal konkurranseevne i Akershus

Næringsdrift og lokal konkurranseevne i Akershus

Forfattere: Frants Gundersen, Anja Fleten Nielsen, Ove Langeland
Rapportnr: 1673/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2197-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Næringslivet i Akershus vokser, og sysselsettingen vokser fortere enn befolkningen. Registerdata, regresjonsanalyse og en spørreundersøkelse brukes til å avdekke lokal konkurranseevne. Områder med et næringsliv med lokal forankring står fram som de mest konkurransedyktige. Store næringsmiljøer, miks mellom næring og bolig, urbanitet/sentralitet og spesialisering er også i noen tilfeller gunstig. Kompetansemiljøer kommer derimot ikke gunstig ut i analysen. Klassiske lokaliseringsfaktorer som infrastruktur, tomtepris m.m. oppgis som de viktigste lokaliseringsfaktorene, men vi ser også tegn på at kjennetegn for å gjøre virksomhetene attraktive for arbeidstakere vektlegges, slik som nærhet til boligområder og lokal tjeneste- og kulturtilbud.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger