Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Mulighetsstudie nye byutviklingsretninger for Kongsberg. Analyse av transportkonsekvenser.

Mulighetsstudie nye byutviklingsretninger for Kongsberg. Analyse av transportkonsekvenser.

Forfattere: Arvid Strand, Petter Næss, Aud Tennøy
Rapportnr: 936/2007
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0842-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Notatet er svar på et utredningsoppdrag for Kongsberg kommune i forbindelse med pågående forstudier til arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Kommunen har pekt ut fire alternative utbyggingsmuligheter for å møte etterspørselen etter boliger i en periode fram til det tidspunktet kommunen har økt sitt innbyggertall fra dagens 24000 til 40000 innbyggere. Disse fikk vi beskrevet i et møte med kommunen. Samme dag ble det gjennomført en befaring i bysentrum og til de aktuelle byutviklingsområdene. Vår oppgave har vært å rangere de alternative utbyggingsområdene i forhold til mål om minst mulig transportarbeid, økt andel transportarbeid med miljøvennlig transport samt effektiv trafikkavvikling. Anbefalt alternativ, gitt disse målsettingene, ble fortetting i eksisterende sentrumsområder. Rapporten vil kun bli publisert på internet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger