Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Modellverktøy for transporter i norsk utenrikshandel

Modellverktøy for transporter i norsk utenrikshandel

Forfattere: Anne Madslien, Giske Charlotte Lillehammer, Tron Even Skyberg
Rapportnr: 480/2000
ISBN: 82-480-0153-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I prosjektet er det utviklet en nettverksmodell for godstransporter til og fra Norge. Denne er benyttet til å studere seks scenarier med utviklingstrekk eller tiltak som påvirker bruken av intermodale transportløsninger i norsk import og eksport. I forhold til et basisalternativ har en bl a beregnet endring i transportmiddelfordeling og transportkostnader av endret havnestruktur og tilbud i linjefarten, kapasitetsproblemer i landverts transport, endret vektlegging av kvalitetsaspekter ved transporten og økte transportkostnader innen vegtransport. I alle scenariene finner vi en økning både i godsomslag i norske havner og antall tonn stykkgods på skip ved grensepassering. Effektene på miljøutslipp i Norge varierer etter om linjefarten tar markedsandeler fra jernbanetransport, som har lavere utslipp enn sjøtransport pr transportert enhet, eller vegtransport, hvor utslippene er høyere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger