Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Modellverktøy for transporter i norsk utenrikshandel

Modellverktøy for transporter i norsk utenrikshandel

Forfattere: Anne Madslien, Giske Charlotte Lillehammer, Tron Even Skyberg
Rapportnr: 480/2000
ISBN: 82-480-0153-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I prosjektet er det utviklet en nettverksmodell for godstransporter til og fra Norge. Denne er benyttet til å studere seks scenarier med utviklingstrekk eller tiltak som påvirker bruken av intermodale transportløsninger i norsk import og eksport. I forhold til et basisalternativ har en bl a beregnet endring i transportmiddelfordeling og transportkostnader av endret havnestruktur og tilbud i linjefarten, kapasitetsproblemer i landverts transport, endret vektlegging av kvalitetsaspekter ved transporten og økte transportkostnader innen vegtransport. I alle scenariene finner vi en økning både i godsomslag i norske havner og antall tonn stykkgods på skip ved grensepassering. Effektene på miljøutslipp i Norge varierer etter om linjefarten tar markedsandeler fra jernbanetransport, som har lavere utslipp enn sjøtransport pr transportert enhet, eller vegtransport, hvor utslippene er høyere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger