Du er her

Miniutredning om arealbruk og transport

Forfattere: Arvid Strand, Tanja Loftsgarden, Jan U Hanssen, Petter Næss
Rapportnr: 1114/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1173-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

TØI har etter oppdrag fra arbeidsgruppen for "Byområdene" innenfor NTP-arbeidet utarbeidet en rapport om arealbrukens betydning for reisemiddelvalg og transportarbeid. Rapporten omtaler i seks korte kapitler: nyere norske undersøkelser om effekten av arealbruk for transport, analyser om arealbruksendringer over tid, virkemidler for å påvirke transport til/fra utbygde områder, muligheter for styring av areal- og transportplanleggingen i den nye plan- og bygningsloven, om bestemmelser for parkering bør inkluderes i de rikspolitiske retningslinjene om samordnet areal- og transportplanlegging, og, til sist, sentrale sider ved siste års internasjonale forskning om arealbruk og transport

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger