Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miniscenario: Fartsgrensepolitikk - virkninger på trafikksikkerhet av ulike fartsgrenser

Miniscenario: Fartsgrensepolitikk - virkninger på trafikksikkerhet av ulike fartsgrenser

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 1589/2017
ISBN: 978-82-480-2084-4
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2083-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten sammenligner tre prinsipper for fastsetting av fartsgrenser: (1) samfunnsøkonomisk optimale fartsgrenser; (2) Fartsgrenser utledet av Nullvisjonens biomekaniske toleransegrenser, og (3) Et forståelig fartsgrensesystem, det vil si et sett av fartsgrenser for ulike vegtyper som trafikantene forstår begrunnelsen for og aksepterer. Samfunnsøkonomisk optimale fartsgrenser er stort sett høyere enn dagens fartsgrenser. Nullvisjonsfartsgrenser er i de fleste tilfeller lavere enn dagens fartsgrenser. Et forståelig fartsgrensesystem vil ha elementer fra de to andre prinsippene og differensiere fartsgrensene mer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger