Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miljøbevissthet og valg av reisemåte. Et pilotprosjekt om forholdet mellom miljøholdninger og dagliglivets reiser i to byområder

Miljøbevissthet og valg av reisemåte. Et pilotprosjekt om forholdet mellom miljøholdninger og dagliglivets reiser i to byområder

Forfattere: Randi Hjorthol, Guro Berge
Rapportnr: 350/1997
ISBN: 82-480-0002-8
Språk: Norwegian

120 personer i Oslo og Kristiansand er intervjuet i et pilotprosjekt om sammenhenger mellom miljøholdninger og daglige reisemåter. Valg av reisemåte har sammenheng med hvordan man opplever miljøproblemene og hvilke trafikkpolitiske tiltak en mener er viktig å iverksette. Daglige bilbrukere oppfatter trafikken som et mindre alvorlig miljøproblem enn de som har mer varierte reisemåter. Bilistene er mindre positive til tiltak for kollektivtrafikken og for fotgjengere og syklister enn andre trafikanter. Mer enn halvparten av de som er daglige bilbrukere har muligheter til å reise alternativt, men velger bil for å reise mer bekvemt, spare tid og fordi de synes alternativene er tungvinte. Det er ingen sammenheng mellom miljøvennlig transportatferd og miljøpraksis på andre av dagliglivets områder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger