Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Metoder i reisevaneforskningen. En diskusjon av metodiske problemer knyttet til reisevaneundersøkelser

Metoder i reisevaneforskningen. En diskusjon av metodiske problemer knyttet til reisevaneundersøkelser

Forfattere: Ingunn Stangeby
Rapportnr: 477/2000
ISBN: 82-480-0150-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten oppsummerer erfaringer med RVU, foretar en kritisk vurdering av metoder som er brukt og ser på hvordan disse kan forbedres. Det bør trekkes et personutvalg i neste RVU. Datainnsamlingen vil fortsatt bli foretatt som telefonintervju ved bruk av CATI. Underrapporteringen av reiser bør begrenses, og reisene bør stedfestes for bruk i transportmodellene. Frafallet kan reduseres ved å forhåndsvarsle og motivere respondentene. Lengden på intervjuet påvirker datakvaliteten. Intervjutiden bør ikke overstige 20 minutter. Det er nødvendig å gå kritisk gjennom spørreskjemaet. Det er et mål å sammenlikne RVU-data over tid. TØIs kompetanse på RVU-metoder bør videreutvikles.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger