Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Metode for vurdering av indirekte arealeffekter av større samferdselstiltak og konsekvenser av dette for trafikkutvikling og arealforbruk

Metode for vurdering av indirekte arealeffekter av større samferdselstiltak og konsekvenser av dette for trafikkutvikling og arealforbruk

Forfattere: Aud Tennøy, Oddrun Helen Hagen
Rapportnr: 1987/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2052-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Transportøkonomisk institutt (TØI) har, på oppdrag for og i samarbeid med Bane NOR, utviklet og beskrevet en kvalitativ metode for å analysere effekter av større samferdselstiltak (jernbane og vei) på arealutviklingen i by- og tettstedsområder, og hvilke konsekvenser dette gir for bilavhengighet, trafikkutvikling og arealforbruk i slike områder. Hensikten er å bidra med et verktøy for å analysere viktige effekter og konsekvenser som ikke belyses i eksisterende metoder. Metoden er utviklet som en systematisk og kunnskapsbasert plananalyse. Beskrivelsen inneholder et kunnskapsgrunnlag, en beskrivelse av hvordan kunnskapsgrunnlaget kan brukes i analyser og av hvordan analysene skal gjennomføres og konkluderes. Det er også utarbeidet maler som kan brukes av de som skal gjøre denne type analyser, samt et eksempel på en slik analyse.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger