Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Marginale eksterne kostander ved vegtrafikk Med reviderte ulykkeskostnader

Marginale eksterne kostander ved vegtrafikk Med reviderte ulykkeskostnader

Forfattere: Harald Thune-Larsen, Knut Veisten, Kenneth Løvold Rødseth, Ronny Klæboe
Rapportnr: 1307/2014
ISBN: 978-82-480-1508-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1507-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

TØI beregnet marginale eksterne kostnader knyttet til vegtrafikken i Norge i 2014. I foreliggende rapporten er beregningene av ulykkeskostnadene revidert. Eksterne kostnader knyttet til klimaeffekter er ikke beregnet. Ifølge de reviderte beregningene påfører veitrafikken samfunnet 0,54 kr/km i eksterne marginale kostnader, fordelt med 1,51 kr/km i store tettsteder, 0,6 kr/km i mindre tettsteder og 0,25 kr/km utenfor tettsted. Fordelt på drivstofftyper tilsvarer kostnadene 4,78 kr/liter bensin og 6,53 kr/liter diesel, men i de største tettstedene er kostnadene per liter over dobbelt så høye. Generelt står ulykker for de største kostnadene, men i de største tettstedene har også lokale utslipp og kø stor betydning. Siden utslipp utenom klimagasser bare står for en mindre del av kostnadene, og også elbiler forårsaker svevestøv, så blir kostnadsforskjellene mellom elbiler og bensin personbiler svært beskjedne.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger