Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Måling av grad av plage fra vibrasjoner i boliger fra veg- og skinnegående trafikk. Forslag til en Nordtest-metode

Assessment of annoyance caused by vibrations in dwellings from road and rail traffic. Proposal for a Nordtest Method

Forfattere: Ronny Klæboe, Evy Öhrström
Rapportnr: 458/1999
ISBN: 82-480-0122-9
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Summary

Undersøkelser som måler folks grad av plage fra vibrasjoner utformes og gjennom-føres på vidt forskjellige måter av ulike forskere og i ulike land. Denne manglende standardiseringen er et viktig hinder for myndigheter og forskere som ønsker å dra nytte av resultater i andre land og som ønsker å stille sammen resultater fra flere undersøkelser. Rapporten beskriver arbeidet med å komme fram til et forslag om en felles Nordisk Metode for å gjennomføre vibrasjons-undersøkelser. En sammenligning av metodikk og resultater fra en vibrasjonsundersøkelse i Sverige i 1992 og i Norge i 1999, ble lagt til grunn for et forslag til metodikk som senere er diskutert og revidert med bakgrunn i ulike erfaringer i de Nordiske landene. Det endelige forslaget til ny Nordisk metode foreligger som del 2 av rapporten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger