Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Luftfartsstrategiens klimatiltak:Hvordan påvirkes billettpriser, passasjertall og CO2-utslipp?

Luftfartsstrategiens klimatiltak:Hvordan påvirkes billettpriser, passasjertall og CO2-utslipp?

Forfattere: Niels Buus Kristensen, Harald Thune-Larsen
Rapportnr: 1956/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2017-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Den nasjonale luftfartsstrategien Bærekraftig og sikker luftfart fremhever to virkemidler for lavere klimagassutslipp fra luftfarten: (1) CO2-avgiften på norsk innenriksflyvning sammen med EUs kvotehandelssystem, og (2) Omsetningskravet for biodrivstoff (SAF) i det foreslåtte EU-regelverket RefuelEU Aviation. Rapporten benytter PACER-modellen til å beregne konsekvensene i form av endringer i billettpriser, passasjertall og CO2-utslipp i 2030 som følge av luftfartsstrategiens virkemidler sammenlignet med dagens situasjon. Modellberegningene av den økte norske CO2-avgiften og 5% SAF-innblanding i alt flydrivstoff innenfor Europa indikerer, at billettprisen på reiser i og ut av Norge øker med cirka 3% og gir en total reduksjon av passasjer¬tall på drøyt 2% og av CO2-utslippet på cirka 6%. Størsteparten av den totale CO2-reduksjonen (5%) skyldes innblanding av SAF og bare 1% den økte CO2-avgiften.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger