Du er her

Luftfartens betydning i en global verden

Forfattere: Tom Erik Julsrud, Anne Gjerdåker, Harald Thune-Larsen
Rapportnr: 1158/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1249-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten analyserer luftfartens betydning og rolle i norsk næringsliv med fokus på utvalgte bedrifter innenfor telekommunikasjon, olje og gass, maritime næringer, havbruk og humanitær virksomhet. Sentrale utviklingstrekk innenfor interkontinental luftfart gjennomgås, og det fremlegges to scenarier for utviklingen frem mot 2030. Det norske flymarkedet er stort og økende, og reisene blir stadig lengre. Reiser til Europa hadde sterk vekst i perioden 2003-2009 som følge av framveksten av nye destinasjoner med lavkostselskap. Interkontinentale flyreiser er en sentral forutsetning for måten internasjonale norske virksomheter drives på, og har stor betydning for utviklingen av nye globale markeder. Høyt kunnskapsinnhold og kompleksitet i arbeidsoppgavene bidrar til å styrke behovet for ansikt-til-ansikt-kommunikasjon og reiser. Flyfrakt er av økende betydning, spesielt innenfor oppdrettsnæringen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger