Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lokal kollektivtransport - finansielle og organisatoriske rammebetingelser i Norge og internasjonalt

Local Public Transport Systems - Financial and Organisational Frameworks in Norway and Abroad

Forfattere: Erik Carlquist, Kjell Werner Johansen
Rapportnr: 451/1999
ISBN: 82-480-0115-6
Språk: English
Vedlegg Summary

Kollektivtransporten er i rask endring i Norge som i de fleste europeiske land. Eierstruktur og drift i kollektivnæringen i de ulike land er nært knyttet til hvilken reguleringsform som er valgt. Derfor er både endringer som skjer i konkurransen mellom selskaper og eierskap, som kostnadsnivå og samfunnsøkonomiske effekter, konsekvenser av endringer i institusjonell og finansiell struktur. Vår analyse av de ulike rammebetingelser en har hatt for lokal kollektivtransport i forskjellige deler av Norge avdekker et komplekst bilde av sektoren. Vi har i dette prosjektet sett på omstrukturering på selskapssiden, utvikling i kostnadseffektivitet, markedseffektivitet og kontraktsformer. Formålet med denne rapporten er å gi et sammendrag av noen viktige funn som stilles opp mot funn fra liknende analyser i andre land.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger