Du er her

Logistikk, miljø og kostnader

Forfattere: Inger Beate Hovi, Christian S. Mjøsund, Eirill Bø, Daniel Ruben Pinchasik, Stein Erik Grønland
Rapportnr: 1861/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1903-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten, rev 1
Summary

LIMCO-prosjektets formål har vært å generere ny kunnskap og innovasjoner som kan bidra til smartere logistikkstyring og transportplanlegging, mer bærekraftige forretningsmodeller for norske transport- og logistikkbedrifter og økt kunnskap om hvordan nye typer data kan utnyttes effektivt. Gjennom to datafangstløsninger for kjøretøydata og et utstrakt samarbeid med og en rekke deltakerbedrifter er det gjort mange innsiktsfulle analyser rundt fire hovedtemaer: Kjøreadferd, drivstofforbruk og miljø, kjøretøybevegelser og transportkostnader. Gjennom prosjektet er det gjort metodiske framsteg for å foredle GPS-posisjoner til informasjon om turer og stopp for lasting og lossing. Det er utført bedriftsspesifikke analyser av bl.a. kostnads- og miljøeffekter av alternative logistikkopplegg og servicegrad og oppnådd økt innsikt i kostnadsdrivere og gjort analyser av potensialet for utslippsreduksjon gjennom forbedret kjøreadferd («økokjøring»). Innsikt fra prosjektet gir grunnlag for nye logistikkløsninger og forbedret innsikt i godstransportens komplekse behov og aktiviteter i byområder. Det er generert forbedret input til bl.a. Nasjonal Godstransportmodell.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger