Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Langpendling fremfor flytting? Langpendling som en mobilitetsstrategi i norske husholdninger 1999-2006

Langpendling fremfor flytting? Langpendling som en mobilitetsstrategi i norske husholdninger 1999-2006

Forfattere: Tom Erik Julsrud, Bjørg Langset
Rapportnr: 1274/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1449-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Flytting og langpendling kan anses som elementer i enkeltpersoners og husholdningers ”mobilitetsstrategier”. Rapporten gjennomgår langpendling som mobilitetsstrategi i Norge i perioden 1999-2006 basert på den nasjonale bo -og flyttemotivundersøkelsen fra 2008. Fokus er spesielt rettet mot personer som velger å flytte til en langpendlingssituasjon. Resultatene viser betydelig variasjoner i motiver for å langpendle, knyttet til utdanning, kjønn, alder og bosted. For personer som flytter til langpendling er familierelaterte motiver særlig viktige, mens for de som langpendler permanent er sted og miljø viktigste motiv

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger