Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kvalitetssikring av prosjektet " Bybanen i Bergen"

Kvalitetssikring av prosjektet " Bybanen i Bergen"

Forfattere: Kjell Werner Johansen, Odd I Larsen
Rapportnr: 755/2004
ISBN: 82-480-0468-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Bergen kommune har søkt om "alternativ bruk av riksvegmidler" til bygging av bybane i Bergen. Slik bruk forutsetter at midlene gir bedre transportilbud enn om de benyttes til vegbygging. Staten vegvesen har hevdet at dette ikke er tilfelle. TØI har kvalitetssikret utredningsarbeidet og kommet til at prosjektet ikke reduserer behovet for vegbygging, at prosjektet bidrar til å øke behovet for årlige driftstilskudd til kollektivtrafikken og at netto nytte av prosjektet er langt mer negativ enn man tidligere har forutsatt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger