Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kvalitetssikring av metoden beskrevet i «Potensiale for miljøvennlige transportmiddelvalg»

Kvalitetssikring av metoden beskrevet i «Potensiale for miljøvennlige transportmiddelvalg»

Forfattere: Aud Tennøy, Fitwi Wolday
Rapportnr: 1854/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2396-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Vi har bistått med en faglig kvalitetssikring av Trondheim kommunes metode for vurdering av hvorvidt lokalisering av foreslåtte boligområder bidrar til at nullvekstmålet kan nås. Vår vurdering er at de fire kriteriene og de tredelte skalaene fungerer godt, og vi har foreslått noen justeringer. Vi har også foreslått at nærhet til sentrum og nærhet til høyfrekvent kollektivholdeplass vektes høyere enn i den eksisterende metoden, mens nærhet til lokalsenter vektes lavere. Det kan ikke tilrådes å legge mulige fremtidige endringer i kollektivtilbud, hovedsykkelnett eller lokalsenter til grunn for vurdering av foreslåtte bolig-områder. En kritikk er at ordbruken i dokumentet i for liten grad er rettet inn mot mulighetene for å nå nullvekstmålet, samt at det ikke fremgår tydelig hva vurderingene skal brukes til og av hvem.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger