Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kvalitetskontrakter for kollektivtransporten i Kristiansand. Konsekvenser av resultatavhengige tilskuddsmodeller

Kvalitetskontrakter for kollektivtransporten i Kristiansand. Konsekvenser av resultatavhengige tilskuddsmodeller

Forfattere: Kjell Werner Johansen, Bård Norheim
Rapportnr: 455/1999
ISBN: 82-480-0119-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

TØI har på oppdrag fra Vest-Agder Kollektivtrafikk og Bussen Trafikkselskap drøftet alternative kontraktsformer for kollektivtrafikken i Kristiansand. En av konklusjonene på disse analysene er at det utvikles resultatavhengige tilskuddskontrakter som i sterkere grad legger vekt på de samfunnsøkonomiske målene for kollektivtransporten. En slik tilskuddskontrakt forutsetter at det skilles klarere mellom de ulike aktørenes roller, fylkeskommunen som strategisk tilrettelegger og hvor Bussen Trafikkselskap får større ansvar for planlegging og produktutvikling. Analysene i denne rapporten viser at en overgang til resultatavhengige tilskuddskontrakter på sikt kan gi en samfunnsøkonomisk gevinst på om lag 30 mill kroner og ca 30 prosent flere passasjerer. Samtidig vil det kreve økte tilskudd til kollektivtransporten, i størrelsesorden 40 mill kroner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger