Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kunnskapsgrunnlag for bærekraftig transport og logistikk i Longyearbyen og Svalbard

Kunnskapsgrunnlag for bærekraftig transport og logistikk i Longyearbyen og Svalbard

Forfattere: Eivind Farstad, Daniel Ruben Pinchasik, Veronica Blumenthal
Rapportnr: 1999/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1506-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Denne rapporten presenterer resultatene fra en forstudie Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjennomført på oppdrag fra Longyearbyen lokalstyre. Formålet med forstudien har vært å kartlegge dagens transport og logistikkvirksomhet tilknyttet Longyearbyen og Svalbard, gi anslag over CO2-utslippene fra denne virksomheten og presentere mulige retninger for å redusere disse utslippene. Sistnevnte inkluderer både rasjonaliseringsmuligheter for transport og etterspørsel, ny teknologi og nye samarbeidsmåter. Persontransport utgjør den klart største andelen av de samlede utslippene fra transportvirksomheten knyttet til Svalbard. Passasjertrafikken med fly står for de klart største utslippene. Cruise- og turistbåttrafikk bidrar også vesentlig til utslippene, og oversjøiske cruise bidrar mest. Vegtrafikkens utslipp har klart betydning, men utgjør relativt sett en mindre andel av de samlede utslippene. Godstrans¬port, fortrinnsvis med skip, utgjør også en stor utslippskilde, dog med lavere andel enn persontransport. Kartleggingen bygger på en kombinasjon av ulike datakilder og datainnsamlingsmetoder og tar for seg land-, sjø- og flytransport av både gods og personer. Resultatene er ment til å brukes som et kunnskapsgrunnlag for videre prosjekter og beslutningsprosesser knyttet til rasjonell, bærekraftig transport og logistikk på Svalbard.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger