Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kortreist mat - Hvordan oppnå en bærekraftig distribusjon av matvarer fra småskalaprodusenter i Viken?

Kortreist mat - Hvordan oppnå en bærekraftig distribusjon av matvarer fra småskalaprodusenter i Viken?

Forfattere: Tale Ørving, Ross Owen Phillips
Rapportnr: 1905/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1958-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Distribusjon av kortreist mat er viet lite oppmerksomhet og noen av de tydeligste konsekvensene er bl.a. utstrakt bruk av privatbil for å frakte og hente varene til/fra utsalgssteder, lite formell koordinering og samarbeid på tvers av småskalaprodusenter, produsenter med ansvar for store deler av verdikjeden til sine produkter og løsninger som krever mye av kundene. Økende interesse for kortreist mat i befolkningen i kombinasjon med et stort antall småskalaprodusenter som faller utenfor eksisterende system for matdistribusjon (gjennom f.eks. grossister) gir et stort behov for løsninger som kan bidra til en mer effektiv og klimavennlig distribusjon av kortreist mat. Ulike former for distribusjonssentre ble pekt på som en viktig del av løsningen og en måte å møte flere av utfordringene skissert i rapporten. Det er behov for offentlig støtte ettersom det for aktører innenfor kortreist mat er for kostbart å etablere større distribusjonssentere til mellomlagring, omlasting og/eller konsolidering av mat.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger