Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Køprising i Bergen og Trondheim - et alternativ på 20 års sikt?

Køprising i Bergen og Trondheim - et alternativ på 20 års sikt?

Forfattere: Anita Vingan, Lasse Fridstrøm, Kjell Werner Johansen
Rapportnr: 895/2007
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0761-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

TØI fikk i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å lage en sammenstilling over hva en køavgift kan bety for framkommelighet og andre forhold for Bergen og Trondheim. Disse byene står ovenfor sterk økning i biltrafikken de neste 20 årene. Et regneeksempel med køavgift på kr 40 inkludert dagens bompenger inn mot Bergen sentrum vil pr 2027 kunne bety 130-350 mill kr innspart reisetid. For Trondheim, som i dag ikke har bomring, er tilsvarende tall 120-330 mill kr. Virkningene kan bli langt større med et bedre tilpasset opplegg enn det bomringene gir mulighet for. Dette har det ikke vært anledning til å gå nærmere inn på i dette prosjektet. Rapporten finnes kun i elektronisk utgave

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger