Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Konsekvensutredning for revisjon av fylkesdelplan for SMAT 2000-2030

Konsekvensutredning for revisjon av fylkesdelplan for SMAT 2000-2030

Forfattere: Arvid Strand, Jan U Hanssen, Tore Leite, Gustav Nielsen, Aud Tennøy
Rapportnr: 971/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0895-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Rapporten belyser de enkelte punktene i utredningsprogrammet for planarbeidet, og representerer slik underlagsmaterialet for revidert fylkesdelplan SMAT. Utgangspunktet for det første SMAT-planarbeidet var å finne fram til rimelige avveininger mellom by- og tettstedsutvikling og vern av noe av landets beste åkerjord. Ved revisjonen er dette hensynet videreført, samtidig som utvikling av by- og tettstedsbebyggelsen i regionen skal skje på en mest mulig bærekraftig måte. To prinsipper ligger til grunn for arbeidet med fylkesdelplanen og bør fastholdes når den gjennom enkeltbeslutninger skal følges opp . For det første at lokalisering av aktiviteter skal skje slik at det gir opphav til minst mulig transport, og for det andre at lokalisering av ny aktivitet foretas på lokaliteter som støtter opp om eksisterende tettsteder heller enn som etablering av nye tettstedsdannelser. Rapporten vil kun bli publisert på internett.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger