Du er her

Kollektivtransport og kostnader

Forfattere: Silvia Johanne Olsen, Knut Sandberg Eriksen, Nils Fearnley, Frode Longva
Rapportnr: 1176/2011
ISBN: 978-82-480-1269-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1268-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer og drøfter tre alternative modeller for finansiering av kollektivtransport; den statlige modellen, den lokale modellen og prosjektmodellen. Sammensetningen av de tre modellene baserer seg på ulike prinsipper for ansvarsdeling og prosjektorganisering. Finansieringsordningene som inkluderes i modellene er dels basert på tilbakemeldinger på dagens norske modell, dels på en internasjonal erfaringsgjennomgang. Videre er modellene satt sammen på bakgrunn av prinsipielle betraktninger rundt overførbarhet. Drøftingen av de tre alternative modellene konkluderer med at alle tre modellene gjør det mulig, og til dels motiverer til, raskere utbygging av prosjektene og således høyere samfunnsøkonomisk effektivtet enn dagens modell.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger