Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kollektivtransport for personer med nedsatt funksjonsevne – erfaringer fra ikke-brukere

Kollektivtransport for personer med nedsatt funksjonsevne – erfaringer fra ikke-brukere

Forfattere: Kjersti Visnes Øksenholt, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1433/2015
ISBN: 978-82-480-1662-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1658-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten presenterer en studie blant personer med nedsatt funksjonsevne som i hovedsak unngår å reise kollektivt. Det er gjennomført dybdeintervjuer og følgestudier. Våre funn indikerer at usikkerhet når det gjelder kollektivreisen og forventninger om at de vil møte på problemer underveis, er viktige barrierer mot å reise kollektivt. For mange er summen av utfordringer, reelle eller forventede, som gjør at de velger å ikke reise kollektivt. Våre funn indikerer også at bruk av ‘travel buddy’ kan være et mulig tiltak for å få ikke-brukere til å reise kollektivt oftere, og at et slikt tilbud kan bidra til å synliggjøre den faktiske tilgjengeligheten i kollektivsystemet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger