Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Klimamål og strategier i transportplanlegging i utvalgte land

Klimamål og strategier i transportplanlegging i utvalgte land

Forfattere: Kirsten Hegsvold, Vibeke Nenseth, Paal Brevik Wangsness
Rapportnr: 1931/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1988-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten inneholder en kartlegging av hvordan klimamål og strategier påvirker transportplanleg¬gingen i utvalgte land. Kunn¬skaps¬søk er benyttet som metode for å velge ut relevante land som er sammenlignbare med Norge. Hovedformålet med oppdraget har vært å få kunn¬skap om hvordan mål om reduksjon i klima¬gassutslipp, og det framtidige lavutslippssamfunnet, er ivaretatt i andre lands transportplanlegging. Landene som beskrives har i ulik grad tatt hensyn til klima og klimamålene i sin transportplanlegging. Seks av de syv landene som beskrives har unngå-tiltak i sine transportstrategier, med fokus på å redusere, eller unngå transportmengder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger