Du er her

Klimakur 2030 - Transportmodellberegninger

Forfattere: Nina Hulleberg, Aino Ukkonen
Rapportnr: 1746/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2296-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I forbindelse med Klimakur 2030 har TØI beregnet hvordan økte driftskostnader for fossile biler, modellert via økt kilometerkostnad, påvirker transportomfang og transportmiddelfordeling år 2030 på nasjonalt og regionalt nivå. Beregningene er gjort med Nasjonal persontransportmodell (NTM6), regional persontransportmodell (RTM) og med Nasjonal godstransportmodell. Beregningene viser at antall reiser med personbil i 2030 reduseres relativt sett lite med en prisøkning på bruk av fossilbil, mens transportarbeidet for bilfører reduseres mer. Størst reduksjon i transportarbeid ser vi i region Nord mens prisøkningen har minst effekt i region Vest. Av byområdene får Buskerudbyen størst reduksjon i transportarbeid mens Tromsø er nærmest å nå nullvekstmålet med økt pris på drivstoff. Godstrafikken på veg beregnes å bli redusert med økt drivstoffpris på veg. Økt drivstoffpris også for skip betyr ikke så mye for vegtransporten. Beregningene viser også at godstrafikken på bane øker betydelig med økt pris på drivstoff for godsbil.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger