Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Klimakur 2020 - transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO2

Klimakur 2020 - transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO2

Forfattere: Anne Madslien, Harald Minken, Anita Vingan
Rapportnr: 1056/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1044-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Rapporten presenterer beregnet effekt på transportomfang og klimautslipp av ulike tiltak og tiltakspakker som har som formål å redusere CO2-utslippene fra persontransport. Beregningene er gjort med den nasjonale (NTM5) og de regionale (RTM) persontransportmodellene. I tillegg er det gjennomført grove samfunnsøkonomiske beregninger av tiltakene. Resultatene skal benyttes i Klimakur2020, en rapport som vurderer tiltak og virkemidler for å oppfylle Norges klimamål om reduksjon av de norske utslippene av klimagasser med 15 til 17 millioner tonn innen 2020. Arbeidet med Klimakur 2020 ledes av Klima- og forurensningsdirektoratet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger