Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Klimagasseffekt ved ulike tiltak og virkemidler i samferdselssektoren - transportmodellberegninger

Klimagasseffekt ved ulike tiltak og virkemidler i samferdselssektoren - transportmodellberegninger

Forfattere: Anne Madslien, Chi Kwan Kwong
Rapportnr: 1427/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1651-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Beregninger med transportmodeller viser at det skal kraftige virkemidler til for å få endret transportmønstret på en slik måte at det oppnås betydelige utslippsreduksjoner. Dette gjelder både persontransport og godstransport. I et prosjekt for transportetatene, Avinor og Miljødirektoratet er effekten på CO2-utslippene ved ulike tiltak og virkemidler beregnet. Beregningene viser at både økte kilometerkostnader for vegtransport, parkeringskostnader, fortetting ved kollektivknutepunkter, billigere kollektivtransport og kombinasjoner av tiltakene kan bidra til lavere utslipp. Hvor stor CO2-effekten blir avhenger imidlertid i stor grad av hvordan utslippsfaktorene for de ulike transportformene utvikler seg fremover. Dersom utviklingen blir slik at personbiler får betydelig lavere CO2-utslipp, bl.a. som følge av elektrifisering, så vil det være mindre å oppnå ved overføring til kollektivtransport, sykkel og gange enn i dag. Det kan likevel være andre hensyn som taler for overgang fra bil til andre transportformer, f.eks. kapasitet i vegnettet, ulykkesrisiko, svevestøv etc.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger