Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kjørekomfort, tidsverdi og rutevalg for bilreisende

Kjørekomfort, tidsverdi og rutevalg for bilreisende

Forfattere: Askill Harkjerr Halse, Stefan Flügel, Knut Johannes Liland Hartveit, Christian Steinsland
Rapportnr: 1923/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1979-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I et tidligere prosjekt har vi vist hvordan verdien av kjørekomfort knyttet til veitype kan inkluderes i samfunnsøkonomiske analyser av veiprosjekter ved hjelp av tidsverdifaktorer for ulike veityper. I denne rapporten gir vi oppdaterte anbefalinger basert på et bredere kunnskapsgrunnlag. Vi gjennomgår eksisterende litteratur om verdsetting av reisetid og reiseetterspørsel. Videre ser vi på tre eksempler på bompengeprosjekter der bompengene har blitt endret, og bruker disse til å beregne forskjellen i tidsverdi mellom ny og gammel vei. Disse resultatene styrker det empiriske grunnlaget for å bruke en noe lavere tidsverdi for veityper med høy kjørekomfort. Vi redegjør også for erfaringer med bruk av tidsverdi-faktorene i nytteberegninger og transportanalyser, og drøfter betydningen av samspillet mellom trafikk- og nytteberegninger. Basert på en helhetsvurdering av det faglige grunnlaget presenterer vi nye anbefalte tidsverdifaktorer for ulike veityper og gir anbefalinger om hvordan disse skal brukes.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger