Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport

Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport

Forfattere: Jon-Terje Bekken, Nils Fearnley, Edvin Frøysadal, Frode Longva, Oddgeir Osland
Rapportnr: 819/2006
ISBN: 82-480-0603-4
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0604-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Formålet med prosjektet har vært å kartlegge erfaringene med ulike kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport og spesielt hvilken effekt anbud har hatt. De viktigste konklusjonene er at dagens konkurranseregime frem til nå i grove trekk har fungert etter hensikten. Konkurranseutsettingen har bidratt til en kostnadseffektivisering som i hovedsak er blitt tatt ut i form av reduserte tilskudd. Forskjellen mellom brutto- og nettokontrakter ligger mest i navnet og har mindre praktisk betydning enn før antatt. Det ser også ut til at fylker som har valgt et regime med blanding av anbud og fremforhandlede kontrakter, har hatt en dårligere utvikling enn de som i større grad har valgt det ene eller det andre alternativet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger