Du er her

  • > Publikasjoner
  • > «Jeg så ham ikke» - Temaanalyse av uoppmerksomhet ved dødsulykker i trafikken

«Jeg så ham ikke» - Temaanalyse av uoppmerksomhet ved dødsulykker i trafikken

Forfattere: Fridulv Sagberg, Alena Katharina Høye, Hanne Beate Sundfør
Rapportnr: 1535/2016
ISBN: 978-82-480-1817-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1804-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Uoppmerksomhet hos fører av motorkjøretøy bidro til nesten hver tredje dødsulykke i trafikken i perioden 2011-2015. Dette framgår av en gjennomgang som TØI har gjennomført av ulykkesrapporter fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper. Rundt en tredel av ulykkene med uoppmerksomhet er fotgjengere som er blitt påkjørt av motorkjøretøy, som regel ved at føreren har sett fotgjengeren for sent. Mangelfull sjekk av blindsoner eller sikthindringer har vært medvirkende i mange tilfeller. Distraksjon på grunn av mobiltelefon er årsak til uoppmerksomhet i mellom to og fire prosent av dødsulykkene, mens andre former for distraksjon fra kilder i eller utenfor bilen utgjør rundt ti prosent. Lignende resultater er funnet i flere internasjonale studier. Uoppmerksomhet i trafikken kan trolig forebygges gjennom en systematisk satsing på flere typer tiltak. Viktige tiltak er bl.a. førerstøttesystemer, tydelig vegutforming, skilting og oppmerking, og dessuten trafikantrettede tiltak som opplæring og informasjon, samt politikontroll av distraherende aktiviteter som bruk av mobiltelefon og andre IKT-systemer som ikke er en del av kjøreoppgaven.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger