Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Jakten på den forsvunne lønnsomhet. Om norske veiprosjekters manglende samfunnsøkonomiske avkastning

Jakten på den forsvunne lønnsomhet. Om norske veiprosjekters manglende samfunnsøkonomiske avkastning

Forfattere: Askill Harkjerr Halse, Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 1630/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2138-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Vi har undersøkt mulige forklaringer på lav samfunnsøkonomisk lønnsomhet blant norske veiprosjekter. Vi finner at veiprosjekter langt fra sentrale strøk eller i områder med kupert terreng, målt som store høydeforskjeller, har lavere samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Generelt tilsier dette lavere lønnsomhet i Norge enn i våre naboland. Forskjeller i prioriteringene og i utformingen og gjennomføringen av det enkelte veiprosjekt kan trekke lønnsomheten ytterligere ned i Norge. For å gjøre noe med dette anbefaler vi at samfunnsøkonomisk lønnsomhet vektlegges sterkere i prioriteringene, samtidig som en synliggjør den eventuelle motsetningen mellom lønnsomhet og andre hensyn som distriktspolitikk og omfordeling. Vi anbefaler videre en kritisk gjennomgang av krav og standarder for veiutforming og at en ser på mulighetene for å begrense kostnadene og øke lønnsomheten gjennom nye kontraktsformer og et mer effektivt samarbeid mellom vegvesenet, entreprenøren og lokale myndigheter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger