Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Integrering av universell utforming i bærekraftstandarder og merkeordninger for reiseliv. Status og tiltak

Integrering av universell utforming i bærekraftstandarder og merkeordninger for reiseliv. Status og tiltak

Forfattere: Iratxe Landa-Mata, Anja Fleten Nielsen, Veronica Blumenthal, Jan Vidar Haukeland
Rapportnr: 2019/2024
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2137-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Rapporten oppsummerer hovedfunn fra prosjektet «Integrering av universell utforming i bærekraft-standarder og merkeordninger for reiseliv», finansiert av Barne-, ungdoms- og familie-direktoratet. I prosjektet har vi analysert et utvalg av norske og internasjonale standarder for universell utforming og merkeordninger for bærekraftig reiseliv brukt i Norge. Hovedkonklusjonen er at merkeordningene i liten grad integrerer prinsipper og kriterier om universell utforming, og at de kan ha nytte av å bygge på standarder som – til sammen – setter søkelys på et bredt utvalg av tiltak og brukergrupper. Til tross for dette, viser funnene at både standardene og merkeordningene omtaler oftest fysiske designtiltak og adresserer også i mye større grad det fysiske miljøet enn det sosiale eller organisatoriske miljøet. Videre er tiltakene primært rettet mot gjester og i liten grad mot ansatte, og behovene til mange brukergrupper omtales i veldig liten grad i både standarder og merkeordninger. I tillegg finner vi en lite konsistent bruk av definisjoner. Rapporten drøfter anbefalinger og forslag om konkrete kriterier og indikatorer som kan bidra til bedre integrering av universell utforming i merkeordninger for bærekraftig reiseliv.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger