Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hvordan vise veien? Grunnlag for nytt veivisningskonsept for syklende i Oslo og Akershus

Hvordan vise veien? Grunnlag for nytt veivisningskonsept for syklende i Oslo og Akershus

Forfattere: Vibeke Milch Uhlving, Aslak Fyhri, Fridulv Sagberg, Tineke de Jong
Rapportnr: 1726/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2269-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Veivisning for sykkel har hovedsakelig vært basert på skiltprinsipper for bilister, men det finnes lite kunnskap om syklisters behov når det kommer til veivisning, og man vet også lite om hvordan dagens veivisningssystem funger. Høsten 2019 gjennomførte vi en veikantundersøkelse blant syklister i Oslo (n=99) og en «kommenterende sykling»-undersøkelse på utvalgte sykkelstrekninger i Oslo (n=10). Resultatene viser at selv om mange bruker smarttelefon for å planlegge ruten i forkant, ønsker de færreste å stoppe for å sjekke telefonen underveis. At syklister orienterer seg i fart er dermed en viktig forutsetning som legger føringer for hvordan man bør skilte. For at skilting for syklister skal fungere godt, bør både skiltene og skrifttypen være store nok, og bakgrunnsfargen bør helst være i en sterk eller fluoriserende farge. Skiltene bør plasseres konsekvent, og de bør ha målpunkter som oppleves relevante. Skilting kan i noen tilfeller suppleres med oppmerking i bakken, så lenge dette ikke inne¬bærer at syklistene får flere blikkpunkter de må veksle mellom å se på, f.eks. i komplekse trafikkmiljøer. Oppmerking på bakken kan ikke erstatte skilting, men riktig brukt, kan det fungere godt som et supplement til skilting. For å finne optimale løsninger kreves mer forskning.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger