Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hvordan kan Ruter arbeide med trafikksikkerhet

Hvordan kan Ruter arbeide med trafikksikkerhet

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Ross Owen Phillips, Vibeke Milch Uhlving
Rapportnr: 1709/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2250-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I tråd med Ruters visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken, ser denne rapporten på hvordan Ruter arbeider med trafikksikkerhet i dag, med sikte på identifisering av eventuelle forbedringsmuligheter. Resultater fra fokusgrupper med ledere og ansatte i Ruter, og intervjuer med representanter for Ruters operatører og samarbeidsparter, tyder på at Ruters arbeid med trafikksikkerhet bør systematiseres i større grad enn det som er tilfelle i dag. Dette vil øke (i) synligheten av valgene som tas mellom trafikksikkerhet og andre viktige samfunnsmål, (ii) forståelse av hvordan man skal oppnå nullvisjonen i praksis. Ruter er godt stilt til å se helheten i mobilitetssystemet som de er en sentral del av, og til å analysere hvordan ulike komponenter interagerer og påvirker trafikksikkerhet. Ruter påvirker operatørenes arbeid med trafikksikkerhet, og er en «ledestjerne» for passasjerer som vil rapportere inn hendelser. Ruter har derfor en viktig rolle i arbeidet med å nå nullvisjonen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger