Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hvor, og hvor mye sykles det i Oslo? En estimering basert på imputering av sykkeltellerdata

Hvor, og hvor mye sykles det i Oslo? En estimering basert på imputering av sykkeltellerdata

Forfattere: Lars Even Egner, Christian Weber
Rapportnr: 1977/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2037-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Studien utforsker en ny metode for å estimere sykkelaktivitet i et område ved å kombinere data fra sykkeltellere og GPS-sykkelstudier. Ved å modellere forholdet mellom disse datasettene og imputere manglende sykkeltelledata, gir metoden absolutte estimater på hvor mange kilometer som sykles i Oslo, og hvor. Resultatene viser at syklister konsentrerer seg i Oslo sentrum, nordlige ringveier og E18 vestover. Gjennomsnittlig daglig sykling i området 5 km fra Oslo Domkirke er anslått til 1.115.913 km, omtrent 1,6 km per innbygger per dag. Selv om metoden er nyutviklet, er estimatene såpass realistiske at metoden med forsiktighet kan brukes i byplanlegging, skadeforebygging og folkehelseprosjekter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger