Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Forfattere: Jan U Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt
Rapportnr: 1366/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1108-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Etablering av innfartsparkering (veiledning)
Parkeringsveiledning for kommunene
Summary

I denne rapporten spør vi hvilke typer innfartsparkeringer som i størst grad kan bidra til å redusere biltrafikkmengder og klimagassutslipp, og hvordan plan- og beslutningsprosesser kan gjennomføres slik at de reelle effektene belyses. Vi fant at innfartsparkeringer i byregioner med vesentlig potensiale for byspredning, regionforstørring og indusert trafikk ikke vil gi redusert biltrafikk eller klimagassutslipp. I byregioner uten slikt potensiale, er det innfartsparkeringer som ligger langt fra destinasjonen, som ikke stimulerer til unødig kjøring, og som ikke gir trafikkskapende fortrengning av utbygging og aktiviteter som i størst grad gir trafikkreduksjon. På dette grunnlaget har vi utarbeidet en veiledning om hvilke kartlegginger og analyser som bør gjennomføres i plan- og beslutningsprosesser knyttet til endringer i innfartsparkeringstilbudet, hvilke alternativer til innfartsparkeringer som bør vurderes og hvordan resultater fra analysene bør inkluderes i beslutningsgrunnlaget.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger