Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hverdagslivets reiser. En analyse av kvinners og menns daglige reiser i Oslo

Hverdagslivets reiser. En analyse av kvinners og menns daglige reiser i Oslo

Forfattere: Randi Hjorthol
Rapportnr: 391/1998
ISBN: 82-480-0048-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Temaet for denne avhandlingen er hverdagslivets reiser, slik de arter seg for kvinner og menn i bysamfunn. Tid, rom og transportmiddel er tre viktige dimensjoner ved reisen. Disse begrepene er utgangspunkt både for den teoretiske diskusjonen og de empiriske analysene. De empiriske analysene baserer seg hovedsakelig på reisevaneundersøkelser og holdningsundersøkelser gjennomført i Oslo og Akershus fra 1977 til 1990. Resultatene viser at kvinner og menn har ulike aktivitets- og reisemønstre. Kvinners reiser er mer komplekse, de har flere ærend og bruker ulike transportmidler på samme reise. De kombinerer flere gjøremål på arbeidsreisen enn menn, som det å bringe/hente barn og gjøre innkjøp av dagligvarer. Kvinner reiser mer kollektivt og går og sykler i større grad enn menn og har færre frynsegoder knyttet til bilbruk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger