Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hva skal til for å få mer miljøvennlige arbeidsreiser til Ahus?

Hva skal til for å få mer miljøvennlige arbeidsreiser til Ahus?

Forfattere: Tom Erik Julsrud, Liva Vågane, Randi Hjorthol
Rapportnr: 1257/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1423-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I dette forprosjektet er arbeidsreisene til ansatte ved Akershus universitetssykehus kartlagt med tanke på mulig reduksjon av bilbruk. Ca 1900 ansatte har besvart en internettbasert spørreundersøkelse der de har gitt opplysninger om arbeidsreisen sommer og vinter og opplyst om hvilke tiltak de mener bør iverksettes for at de kan endre sine reisevaner. Resultatene viser at over 60 prosent bruker bil til arbeidet i dag, men at det er et potensial for endring. En halvering i bilbruken vil redusere CO2-utslippet per person per uke med 10 kg. Det er store variasjoner både i transportmiddelbruk og oppfatninger om tiltak etter hvor de ansatte er bosatt. Jo lengre unna de bor, dess mindre fornøyd er de med arbeidsreisen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger