Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hva koster et forsinket godstog? Anvendelse av nyere forskningsresultater

Hva koster et forsinket godstog? Anvendelse av nyere forskningsresultater

Forfattere: Askill Harkjerr Halse, Marit Killi
Rapportnr: 1250/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1410-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten ser nærmere på hvordan enhetskostnader for verdsetting av forsinkelser av gods på jernbane, som er beregnet ved bruk av stated preference-undersøkelser, kan bearbeides videre for bruk i beslutningsprosesser. Studien er et supplement til TØI-rapport 1189/2012 og andre tidligere studier som omhandler verdsetting av tid og pålitelighet knyttet til godstransport. Vi viser at resultatene våre er både rimelige og svært konsistente. Vi ser også på noen nyere, internasjonale erfaringer knyttet til verdsetting av pålitelighet for godstransport, selv om det foreløpig er gjennomført få slike studier. Vi anbefaler at det satses videre på forskning på feltet, spesielt på beregning av endringer i forsinkelser og variasjon.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger