Du er her

Høyfrekvent ferjetilbud

Forfattere: Wiljar Hansen, Frants Gundersen, Guri Natalie Jordbakke
Rapportnr: 1732/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2277-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

På oppdrag fra Statens vegvesen har TØI sett på hvilke trafikale- og samfunnsøkonomiske virkninger som oppstår dersom frekvensen økes på seks riksvegferjesamband. Fem av sambandene som studeres ligger på Vestlandet: Molde-Vestnes, Anda-Lote, Mannheller-Fodnes, Solavågen-Festøya og Halhjem-Sandvikvåg. Sambandet Moss-Horten som binder sammen øst- og vestsiden av Oslofjorden er det sjette riksvegferjesambandet vi analyserer. Størst prosentvis vekst i trafikk finner vi på sambandet Molde-Vestnes og Solavågen-Festøya, mens sambandet Mannheller-Fodnes beregnes til å få den laveste trafikkveksten. Vi finner positiv netto nytte for begge frekvensalternativer for Solavågen-Festøya og Anda-Lote. For Molde-Vestnes, beregnes det negativ netto nytte til tross for relativt høy trafikkvekst. I den forenklede samfunnsøkonomiske analysen av frekvensøkning på Moss-Horten finner vi at dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi beregner små ringvirkningseffekter av frekvensøkningene. I en analyse av potensialet for regionforstørring finner vi at det er mest å hente på å øke frekvensen på Anda-Lote, Solavågen-Festøya og Molde-Vestnes i forhold til de tre andre sambandene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger