Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Havnekapasitet i Nasjonal godsmodell - Laste og lossekapasitet for containerhavner

Havnekapasitet i Nasjonal godsmodell - Laste og lossekapasitet for containerhavner

Forfattere: Stein Erik Grønland, Hedda Strømstad
Rapportnr: 1942/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2001-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Prosjektet fastlegger hvilke kapasiteter som bør legges til grunn ved kapasitetsbegrensende beregninger i Nasjonal Godstransportmodell (NGM), for havnetermi-naler som betjener container- (LoLo-), RoRo- og RoPax-skip. Kapasitetstallene for container- og RoRo-skip beregnes på to måter, først med utgangspunkt i laste-/lossehastighet, så med utgangspunkt i arealbegrens-ninger ved lasting/lossing og oppbevaring av containere. Beregningene viser at for containerskip er det arealet som er mest begrensende for kapasiteten, mens for RoRo-skip er det hovedsakelig laste-/lossehastigheten som er begrensende. For RoPax-skip er beregningene noe annerledes da kapasiteten i større grad er tilbuds-basert og avhenger av antall skip som seiler per dag, størrelsen på skipet og hvor stor andel av skipet som allokeres til persontrafikk. For alle skipskategoriene ligger de beregnede kapasitetstallene i utgangspunktet høyere enn dagens trafikkvolum hvilket indikerer et betydelig kapasitetsoverskudd for de fleste havner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger