Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Grunnprognoser for godstransport til NTP 2018-2027

Grunnprognoser for godstransport til NTP 2018-2027

Forfattere: Inger Beate Hovi, Elise Caspersen, Bjørn Gjerde Johansen, Anne Madslien, Wiljar Hansen
Rapportnr: 1393/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1156-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I tilknytting til forslag til Nasjonal transportplan 2018-2027 har TØI utarbeidet nye grunnprognoser for innenriks og grenseoverskridende godstransport i Norge. Prognoseperioden er fra 2012-2050, med prognoser for årene 2018, 2022, 2028, 2040 og 2050. For perioden 2012 til 2050 gir prognosene en gjennomsnittlig årlig vekst i totale godsstrømmer på norsk område på 1,5 %, mens tilsvarende årlige vekst i totalt transportarbeid på norsk område er beregnet til 1,3 %, eksklusive råolje og naturgass. Prognosene er basert på næringsvise vekstrater fra Finansdepartementets arbeid med Perspektivmeldingen (2013), sonefordelte vekstrater fra likevektsmodellen PINGO og det nasjonale godsmodellsystemet i Norge. Prognosene er også beregnet under spesi¬fiserte forutsetninger om befolkningsvekst og næringsmessige utviklingstrekk fremover i tid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger