Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Godstransporter innen, til og fra Nordland og Nord-Norge

Godstransporter innen, til og fra Nordland og Nord-Norge

Forfattere: Olav Eidhammer, Inger Beate Hovi, Marit Killi
Rapportnr: 574/2002
ISBN: 82-480-0262-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Formålet med analysene har vært å beskrive næringslivets transportbehov i form av transportstrømmer til, fra og innen Nordland. Hovedvekten er lagt på eksporttransporter og transport av fisk- og fiskeprodukter. Analysene er basert på bearbeiding av offentlig tilgjengelig transport- og fiskeristatistikk. Resultatene viser at Nordland er Norges største oppdrettsfylke for laks. De største eksportvolumene fra Nordland utgjøres av metaller, råmineraler og gjødningsstoffer. Fiskeidustrien står for mer enn halvparten av produksjonsverdien, men kun 10 prosent av eksportert kvantum. Fra Nordland transporteres 39 prosent av all fersk fisk til eksport med bil, 14 prosent med bil på ferge og 43 prosent med skip. Russland og Danmark er de viktigste eksportlandene for fisk-og fiskeprodukter fra Nord-Norge når en ser på volum.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger