Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Gods- og persontransportprognoser 1996-2006. Sammenlikning av prognose og prognoseforutsetninger med faktisk utvikling

Gods- og persontransportprognoser 1996-2006. Sammenlikning av prognose og prognoseforutsetninger med faktisk utvikling

Forfattere: Anne Madslien, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 922/2007
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0816-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten sammenligner prognostisert vekst for person- og godstransport i perioden 1996-2006 med historisk utvikling. I tillegg sammenlignes den faktiske utvikling i befolkning, økonomi og transportpriser med de forutsetninger som ble lagt til grunn for prognosene. En generell trend er at prognosene har hatt en viss tendens til å underestimere transport- og trafikkveksten. De treffer ofte relativt bra på den langsiktige veksten, men klarer ikke å fange opp større svingninger som man iblant finner i statistikken for faktisk utvikling. Både befolkning, inntekt og BNP har i perioden økt kraftigere enn det som ble lagt til grunn for prognosene. Dette bidrar til at prognosene er lavere enn de ville vært med "riktig" input. Prisene for bil- og kollektivtransport har vært høyere enn det som var forutsatt. Dette virker i motsatt retning. For flyreiser har imidlertid prisene gått kraftig ned i siste del av perioden.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger