Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Globaliseringens effekt på transportmiddel- og korridorvalg til og fra Norge

Globaliseringens effekt på transportmiddel- og korridorvalg til og fra Norge

Forfattere: Inger Beate Hovi, Anne Madslien, Thorkel Christie Askildsen, Jardar Andersen, Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 970/2008
ISBN: 978-82-480-0893-4
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0894-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Lastebiltransport over grensen øker, og det forventes fortsatt vekst, spesielt i import på veg. Dette skyldes økt handel med EU generelt og EUs nye medlemsland spesielt, og at transporter til og fra de nye medlemslandene er mer vegbaserte enn transport til og fra andre områder. Dette stiller myndighetene overfor store utfordringer mht målsetningen om å overføre gods fra veg til sjø og jernbane. Vareimporten fra Asia øker også, og en økende andel av denne importen er containerisert. Det meste av dette kommer på skip til Norge, men det er også økende import på veg av oversjøisk gods, som i hovedsak skyldes bruk av containerskip til Gøteborg havn. Dette utgjør imidlertid en marginal andel av vegtrafikken over grensen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger