Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø

Forfattere: Rune Elvik, Marika Kolbenstvedt, Ingunn Stangeby
Rapportnr: 432/1999
ISBN: 82-480-0093-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Befolkningens tilgang til sykkel har økt jevnt siden 1960-tallet og er i dag høyere enn noen gang. 80 prosent av befolkningen har tilgang til sykkel. Andelen gang- og sykkel-reiser er likevel redusert på bekostning av bilreiser og utgjør 25 prosent av folks reiser. Gang- og sykkelturer er korte og foretas i hovedsak i sommerhalvåret. Fotgjengere og syklister er utsatte grupper i trafikken. Begge grupper har fire ganger så høy risiko som bilførere for å bli skadet i ulykker. Mange fotgjenger- og syklistulykker rapporteres ikke til politiet. Utrygghet er en viktig faktor for at folk unngår å gå eller sykle. Både omfanget av ulykker og luftforurensning vil bli redusert hvis flere bytter ut bilen med gange og sykkel. Det er behov for mer kunnskap om syklister og fotgjengere. De mest vanlige planleggingsverktøyene i vegplanleggingen håndterer ikke myke trafikanter og er lite egnet til å vurdere tiltak rettet mot denne trafikantgruppen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger