Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fysisk og virtuell mobilitet. Forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-PC

Fysisk og virtuell mobilitet. Forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-PC

Forfattere: Randi Hjorthol, Åse Nossum
Rapportnr: 871/2007
ISBN: 978-82-480-0714-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0715-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Resultatene i denne rapporten er basert på en Internettundersøkelse, der ca 2700 personer fra hele landet har svart på spørsmål om hvordan de bruker PC og Internett hjemme, samt på svar fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen som ble gjennomført i 2005. Opplysninger om reiseaktivitet og bruk av PC/Internett ble koplet. Resultatene peker i retning av at de som er ivrige brukere av Internett til forskjellige formål også har en relativt høy grad av fysisk mobilitet. Det er imidlertid vanskelig å trekke noen entydige konklusjoner. Utbredelse og bruk av Internett er stadig økende, og de gruppene som først tar i bruk den nye teknologien til forskjellige formål, har andre kjennetegn enn de som ikke gjør det, men som også etter hvert antakelig blir brukere. De som ikke har tilgang til Internett, har også dårligere tilgang til bil enn de som har Internett hjemme. Samtidig ser vi at det er en klar alderseffekt og delvis kjønnseffekt når det gjelder bruken av Internett.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger