Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fremtidens godstransportmodeller: Litteraturgjennomgang og utviklingsområder

Fremtidens godstransportmodeller: Litteraturgjennomgang og utviklingsområder

Forfattere: Christian S. Mjøsund, Daniel Ruben Pinchasik, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1807/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2330-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten gir en gjennomgang av internasjonal litteratur om modeller for nasjonal, regional og urban godstransport. Litteraturgjennomgangen belyser utviklingen av godstransportmodeller generelt og behovet for (urbane) godsmodeller spesielt. Til dette diskuteres eksisterende godsmodeller, typer, egenskaper og utfordringer, med hovedfokus på bylogistikk. Videre belyses pågående trender og (til dels disruptive) potensielle fremtidsutviklinger og implikasjoner for modellering av godstransport. Ettersom databehov og -tilgjengelighet gjennomgående er en utfordring innen godstransportmodellering diskuteres videre både styrker og svakheter ved eksisterende data, potensialet til nye data og «big data», samt vurderinger vedrørende databehov til en urban godsmodell, knyttet til potensielle datakilder. Formålet med rapporten er å få fram hvordan godsmodeller kan utvikles for å besvare analysebehovet for mer bærekraftig bylogistikk i tråd med FNs bærekraftsmål, ivareta trender i et mellomlangt og langsiktig tidsperspektiv og dermed gi et bedre grunnlag for beslutninger i en usikker fremtid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger